اطلاعات تماس

آدرس: مشهد میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم، کتابخانه دانشکده علوم

کد پستی :

شماره های تماس:

ریاست: داخلی 378

بخش امانت: داخلی 382

بخش مرجع: داخلی 455

بخش مجلات: داخلی 350

تلفن- فاکس: 8787582

2118 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.