گروهای خبری تخصصی

از جمله منابع مهمی که می توان از طریق آنها به تازه ها و اخبار جدید یک حوزه موضوعی دست یافت وب سایت انجمن های علمی مربوطه است که در قسمت انجمن های علمی تمام انجمن های علمی مربوط به حوزه علوم پایه آورده شده اند، علاوه بر آن در زیر نیز تعدادی از سایتهای خبری تخصصی فهرست شده اند:

Science Daily

science news

physics today

Physics and Astronomy News

Physics News

Chemistry World

Chemistry News

Biology news net

Biology News

Animal news

Geology news

Geology news


2405 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.