صفحه مناسب براي چاپگر

عمومیکاربران گرامی


به اطلاع مي رساند دسترسي آزمايشي 45 روزه به کتابخانه الکترونيکي:


Crop Protection Compendium


در زمينه هاي حفاظت از محصولات گياهي، انواع آفات گياهي، مبارزه با آفات و بيماريها، انواع علفهاي هرز، دشمنان و رقباي طبيعي گياهان... از تاریخ 25/10/89 و از طريق پيوند زير برقرار گرديده است:


Crop Protection Compendiumراهنمای استفاده از پایگاه
لينك هاي مرتبط

. پرخواننده ترين مطلب در عمومی:
   دسترسی به پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

دسترسی به پایگاه الکترونیکی Crop Protection Compendium | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.
خدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.