منابع اطلاعاتی گروه شیمی

علاوه بر پایگاههای اطلاعاتی زیر می توانید در قسمت پایگاههای اطلاعاتی مشترک همه رشته ها به جستجو بپردازید. لینک زیر:

عمومی مشترک همه رشته ها


ACS

Type: E-journal

Format: Full text / Image

Subject Coverage: Chemistry, Biochemistry, Nano, Molecular Biology, Organic Chemistry, Polymer, Food Science and Technology, Chemical Engineering, Environmental Studies, Macromolecular Science, Drug Discovery, Organometallic


RSC

این پایگاه از بزرگترین پایگاههای اطلاعاتی حوزه شیمی می باشد. در این پایگاه امکان دسترسی به انواع مجلات، کتاب، و .. در تمام حوزه های موضوعی شیمی امکان پذیر می باشد


Reaxys

Type: Database

Format: Full text / Image

Subject Coverage: Chemistry


2661 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.