فهرست الفبايي وب سايت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ايران به تفكيك نوع آنها

  • دانشگاه هاي دولتي غير پزشكي
  • دانشگاه هاي دولتي علوم پزشكي
  • مراكز جهاد دانشگاهي
  • موسسات آموزش عالي
  • واحد هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي
  • واحد هاي دانشگاهي دانشگاه پيام نور
  • واحد هاي دانشگاهي دانشگاه جامع علمي كاربردي

 دانشگاه هاي دولتي غير پزشكي

 

دانشگاه هاي دولتي علوم پزشكي

 

مراكز جهاد دانشگاهي

 

موسسات آموزش عالي

 

واحد هاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي

 

واحد هاي دانشگاهي دانشگاه پيام نور

 

واحد هاي دانشگاهي دانشگاه جامع علمي كاربردي

 

3269 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.