اهداف و رسالت کتابخانه

  • شناسایی نیازهای اطلاعاتی  اساتید، دانشجویان و كارکنان

  • فرآهم آوري منابع و اطلاعات علمي مورد نياز استفاده كنندگان

  • راهنمايي و آموزش مراجعان در بازيابي و استفاده از منابع اطلاعاتي

  • اطلاع رساني در حوزه های موضوعی مربوطه

  • كمك به پیشرفت برنامه هاي آموزشي در كليه رشته هاي دانشكده

  • كمك به پیشرفت برنامه هاي پژوهشي دانشكده

  • كمك به ارتقاي دانش تخصصي همكاران كتابخانه

4524 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.