سرپرست كتابخانه: آقاي دكتر منصور علي آباديان

مسئول كتابخانه: آقاي محمد نظام دوست

بخش امانت : خانم سمانه ضيائي. خانم نرجس خاتون ظهوريان

بخش مرجع : خانم رقيه دهستاني

بخش مجلات: خانم پروين مهاجرنيا

بخش آموزش و اطلاع رسانی: آقای حسن محمودی

امور فنی و آماده سازی: آقای ابراهیم امام دوست

3572 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.