ساعت کار کتابخانه

روزهاي شنبه تا چهارشنبه

بخش امانت و مرجع 7:30 تا 16

ساير بخشها: ساعات اداري

ساعت کار کتابخانه در ایام تابستان 7:30 تا 14:15

 

 

4873 :تعداد دفعات بازیدخدمات کتابخانه


دانلود کتاب


نظام پیشنهادات کتابخانه

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.